mapa_srbije ECDL Crna Gora

DOPRINOS ECDL FONDACIJE DIGITALNOJ AGENDI EVROPE: JOŠ 5.000.000 LJUDI STEĆI ĆE ECDL SERTIFIKATE

Na osnovu saradnje sa Evropskom Komisijom, ECDL Fondacija i svi nacionalni nosioci licence u evropskim zemaljama precizirali su svoju posvećenost brojnim visokim ciljevima radi unapređenja implementacije Digitalne Agende za Evropu. Digitalna agenda je pravovremena i neophodna inicijativa sa ciljem promovisanja ekonomskog oporavka i poboljšanja društvenih okolnosti kroz stvaranje konkurentnije, sveobuhvatne, i digitalno unapređene Evrope.

Kako Digitalna Agenda identifikuje poboljšanje digitalne pismenosti i razvoj IKT veština to će imati ključnu ulogu u nastojanjima da se ojača ekonomija, neguje inovativna radna snaga, kao i da se minimizira digitalna podela. To će biti sastavni deo uspeha politike pametnog, održivog i sveobuhvatnog rasta.

ECDL Fondacija, kao vodeće međunarodno sertifikaciono telo za digitalne veštine krajnjih korisnika i njena Pan-evropska mreža nacionalnih operatora, u cilju unapređenja implementacije Digitalne Agende se obavezuju da će:

  • Omogućiti da još 5.000.000 lica stekne potrebne digitalne veštine i sposobnost korišćenja savremenih uređaja
  • Doprineti da se broj građana koji ne poseduju veštine za korišćenje Interneta sa sadašnjih 150 miliona smanji za 3% i istovremeno promovisati i podsticati korišćenje E-uprave i E-trgovine
  • Promovisati razvoj digitalnih veština kroz obrazovni sistem širom Evrope, kao i poboljšanje i modernizaciju sistema obrazovanja, a u cilju omogućavanja mladim ljudima da danas stiču relevantna znanja i veštine u skladu sa zahtevima tržišta rada sutra. 
  • Preduzeti mere za uključivanje marginalizovanih grupa, kao što su nezaposleni, stariji ljudi, osobe sa posebnim potrebama, kao i stanovnici udaljenih mesta i ruralnih područja, u informaciono društvo
  • U saradnji sa resornim ministarstvima učestovati u keriranju dugoročnih politika razvoja digitalne pismenosti, koristeći sertifikate kao merodavan kriterijum ostvarenih rezultata i povraćaja sredstava uloženih u razvoj digitalne pismenosti, kao i da će podsticati uključivanje digitalnih veština u obrazovne sisteme na nacionalnom nivou

ECDL Fondacija je pokrenula sveobuhvatnu kampanju radi unapređenja Digitalne agende i stavlja na raspolaganje svoju kao i stručnost svoje razgranate mreže Pan-evropskih operatera u cilju obezbeđivanja uspešne implementacije Digitalne Agende i realizacije gore navedenih ciljeva.

JISA – Jedinstveni informatički savez Srbije, kao nacionalni operater ECDL Fondacije u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori, nastoji da svojim aktivnostima podrži ciljeve Digitalne agende, kao i specifične ciljeve utvrđene od strane ECDL Fondacije kako bi se obezbedila uspešna implementacija Digitalne Agende u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.

O ECDL Fondaciji
ECDL Fondacija je sertifikaciono telo za vodeći međunarodni sertifikacioni program kompjuterskih veština - ECDL / ICDL. Misija ECDL Fondacije je da kroz razvoj, unapređenje i kvalitetan sertifikacioni program omogući vešto korišćenje IKT pojedincima, organizacijama i društvima širom sveta. Poznat kao ICDL izvan Evrope, sa više od 10 miliona kandidata koji učestvuju u nizu programa, ECDL Fondacija je postavila globalni standard u certifikaciji veština krajnjih korisnika.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.