mapa_srbije ECDL Crna Gora

ECDL - Kompjuterske veštine za ceo život

U skladu sa potrebom da zaposleni u Evropskoj Uniji imaju jedinstveno i prepoznatljivo informatičko obrazovanje, 1997.g. osnovana je ECDL - Fondacija na inicijativu CEPIS - Council of Europian Professional Informatics Societies. ECDL - European Computer Driving Licence dobija 2003.god zvaničnu podršku Evropske Komisije te postaje službeni standard u državnim organima Unije i svih njenih članica. ECDL je za kratko vreme prihvaćen i izvan EU, tako da se danas koristi u 150 zemalja i na 40 svetskih jezika. Više od 15 miliona ljudi trenutno polaže ECDL ispite, a naša zemlja, uporedo sa nastojanjima priključenju EU definisala je ECDL i svojom "Strategijom o razvoju informatičkog društva" 2006 god. Sa preko 15 miliona do sada licenciranih, Evropska komjuterska vozačka dozvola (ECDL) je daleko najrasprostranjeniji svetski sertifikat za korisnike personalnih računara. ECDL je neutralan u odnosu na operativne sisteme i vendore a međunarodno poznat kao globalna polazna tačka u ovoj oblasti. Sva najveća preduzeća i institucije u Crnoj Gori i Srbiji uveli su delimično ili potpuno ECDL sertifikaciju svojih zaposlenih: Telekom, EPS, NIS, PŠ, ŽTP, JAT, PTT, SDPR, Poreska uprava, Enegroprojekt, Infostan... ministarstva odbrane, rada, ino poslova, zdravlja, finansija, svi zaposleni u AP Vojvodina, Republička agencija za prostorno planiranje... Svi privatni univerziteti: Singidunum, Megatrend, Bankarska akademija, Fabus i dr. imaju nastavni program usklađen po ECDL-u i omogućena posebna polaganja svojim studentima. Ekonomski fakultet iz Novog Sada i Subotice, kao i Poslovna škola iz Beograda beleže najbolje rezultate medu državnim obrazovnim institucijama. Ukupno je 40.000 lica do sada završilo ECDL obuku u preko 200 osnovanih ECDL testnih centara u svim većim mestima Crne Gore i Srbije.

ECDL

 
Šta je ECDL?
 

ECDL (European Computer Driving Licence) je vendorski nezavisan standard kojim se na nivou EU i celog sveta definiše jedinstven okvir informatičkih znanja i veština krajnjih korisnika računara. ECDL sertifikat potvrđuje potpunu kompetentnost za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija u svakodnevnom radu.

Izvan Evrope sertifikat je poznat kao ICDL – International Computer Driving Licence.

ECDL nastavni plan i program obuhvata provere znanja za sledeće tematske celine (module):

Osnovni nivo Srednji nivo Napredni nivo
Osnove korišćenja računara Prezentacije Napredna obrada teksta
Osnove korišćenja interneta Korišćenje baza podataka Napredne tabelarne kalkulacije
Obrada teksta IT Sigurnost Napredne baze podataka
Tabelarne kalkulacije Onlajn kolaboracija Napredne prezentacije
  Obrada slika  
  Obrada internet stranica  
  Projektno planiranje   
  2D CAD  
  Upotreba zdravstvenog informacionog sistema  

Kandidati koji žele da dobiju diplomu mogu da se prijave za polaganje ispita u bilo kom ovlašćenom ECDL Test centru u zemlji ili svetu, da polažu redosledom kojim žele i da potom dobiju sertifikat od nosioca licence gde su nabavili ECDL indeks.


Kome je potreban ECDL sertifikat?

 

U eri savremenog društva zasnovanog na znanju posedovanje informatičkih znanja i veština je ključni faktor za ravnopravno učešće svih građana u poslovnim i društvenim tokovima.

Tržište rada, uslovljeno jačanjem konkurentnosti zasnovanoj na primeni savremenih informaciono komunikacionih tehnologija (IKT), od svakog pojedinca zahteva:

• Poznavanje osnovnih računarskih aplikacija
• Sposobnost pronalaženja informacija na Internetu i korišćenje elektronskih medija
• Napredna znanja i veštine u oblasti IKT za efikasno korišćenje poslovnih aplikacija zasnovanih na primeni IKT
• Konstantno usavršavanje i profesionalni razvoj

Standardizacija informatičke pismenosti po ECDL standardu je u skladu sa zahtevima savremenog tržišta rada.

ECDL sertifikat je potreban svim građanima koji žele efikasnije da obavljaju svakodnevne poslove, traže zaposlenje ili žele dalji napredak u karijeri u privatnom ili javnom sektoru. Kao takav namenjen je studentima, rukovodiocima i zaposlenima u privatnom i javnom sektoru.
Dobri primeri iz prakse pokazuju da se ECDL standard može koristiti kao efikasan kriterijum za definisanje potrebnih nivoa znanja i veština za svako radno mesto koje podrazumeva korišćenje računara. ECDL standard se koristi za utvrđivanje postojećeg nivoa znanja zaposlenih i potrebe za njihovim daljim usavršavanjem.
Usvajanje ECDL-a kao etalona informatičke pismenosti na nivou kompanije obezbeđuje i uštedu vremena i resursa prilikom zapošljavanja novih kadrova.


Zašto ECDL?
 

ECDL predstavlja međunarodni standard informatičke pismenosti. Program su kreirali stručnjaci iz celog sveta, a proveren je i odobren od strane relevantnih međunarodnih institucija.
Sa preko 15 miliona kandidata u 150 zemalja ECDL standard predstavlja najrasprostranjeniji standard informatičke pismenosti na svetu.

ECDL sertifikacioni program je:
• Međunarodno priznat
• Zasnovan na primeni visokih standarda kvaliteta
• Dostupan za različite nivoe IKT znanja
• Usklađen sa potrebama tržišta rada i tehnološkim napredkom
• Vendorski nezavisan


Kako da dobijete diplomu?

 

Polaganje ispita se obavlja u ovlašćenim ECDL test centrima. Ispitni materijal, kreiran od strane ECDL Fondacije u saradnji sa velikim brojem stručnjaka iz celog sveta, je identičan u svim zemljama.

U svetu postoje dva načina testiranja:
1. Manuelno – pre početka ispita ovlašćeni ispitivač bira, po sistemu slučajnog izbora, test iz dobijene baze testova. Testovi se rade na računaru, u okviru postojećih fajlova se vrše zahtevane modifikacije. Rezultati o ostvarenim rezultatima se dostavljaju u roku od 4 dana.
2. Automatsko (ATS) – koristi se namenski softver za proveru znanja. Nakon autorizacije ovlašćenog ECDL ispitivača kandidat dobija slučajno odabrani test za izabrani modul. Softver automatski registruje odgovore i sabira ostvarene poene, tako da odmah po završetku ispita kandidati dobijaju obaveštenje o ostvarenim rezultatima.

Kandidatima se može odobriti polaganje svih ispita u jednom danu.
U zavisnosti od postojećeg nivoa znanja kandidati mogu: pohađati obuku u ovlašćenom ECDL test centru, samostalno se pripremati uz pomoć autorizovane literature, odnosno uz pomoć aplikacije za online obuku na web adresi www.ecdltest.rs, ili samo pristupiti testiranju bez predhodne obuke.
Centri koji organizuju obuku za kandidate moraju uskladiti pripremne časove sa aktuelnim ECDL nastavnim planom i programom.
Ukoliko su ovlašćeni ECDL ispitivači, istovremeno i predavači Test centar je u obavezi da onemogući da predavač koji je držao časove obuke za određenu tematsku celinu bude i ispitivač prilikom testiranja iste grupe kandidata.


Kako da postanete ovlašćeni centar za testiranje?
 
Odobravanje rada centra za testiranje
 

Za dobijanje statusa ovlašćenog test centra potrebno je da dostavite aplikacione formulare ECDL kancelariji u Beogradu.
Ukoliko se na osnovu aplikacionih formulara ustanovi da su svi standardi zadovoljeni, ovlašćeno lice proverava adekvatnost prostorija za testiranje, tehničku opremljenost, uslove za čuvanje ispitnog materijala, vezu sa Internetom isl.

U ovlašćenom ECDL Test centru u svakom trenutku moraju biti angažovani: minimum dva ovlašćena ECDL ispitivača i ECDL koordinator, radi organizovanja ispita, konsultacija za kandidate, obavljanja administrativnih poslova, sprovođenje ugovora o primeni ECDL zaštitnih znakova, osiguranje sistema kvaliteta, koordinacije sa JISA - Informatički savez Srbije, finansijskih poslova.
Ukoliko organizacija nema drugih zaposlenih, poslove administratora može obavljati jedan od ispitivača.

JISA organizuje obuku za ispitivače, koja uključuje proveru znanja kandidata, mere sigurnosti pri zaštiti baze za testiranje i ispitnog materijala, administraciju postupka testiranja, kao i obuku za koordinatora.

Nakon završetka kursa, JISA izdaje sertifikate ovlašćenim ispitivačima, koji moraju biti istaknuti na vidljivom mestu u centru.

Nakon ispunjavanja svih uslova, potpisuje se ugovor koji ovlašćenom centru daje pravo rada po ECDL standardu. Tom prilikom novoformirani ECDL Testni centar preuzima od JISA poverljivu bazu ispitnih pitanja za ručno testiranje, uputstvo za testiranje, zahtevani broj indeksa, marketinške materijale, administrativni sistem i uputstvo o komunikaciji sa JISA.


Provera rada centra za testiranje
 

Da bi se utvrdilo da li se poštuju ugovoreni postupci osiguranja kvaliteta, povremeno se obavlja provera rada centra koju sprovode ECDL Fondacija ili JISA. Kontrolom se utvrđuje izgled centra, tehnička opremljenost, sistem za testiranje, način registracije kandidata, mogućnost obavljanja testiranja za kandidate sa posebnim potrebama (ako postoji), administrativni sistem evidentiranja kandidata, manipulisanje neiskorišćenim indeksima, istaknutost dozvole za rad centra i ispitivača, čuvanje dokumentacije o testiranju isl.
Provera se obavlja i za vreme trajanja testiranja kandidata, što uključuje utvrđivanje identiteta kandidata, materijale korišćene pri testiranju, trajanje testa, vreme početka i završetka testiranja, ponašanje kandidata tokom testa (izlazak iz prostorije, iznošenje testova i drugih materijala, prepisivanje rezultata, razgovor sa drugim kanidatom, korišćenje mobilnog telefona, korišćenje literature, traženje pomoći od drugih kandidata ili ispitivača, napuštanje prostorije bez nadzora, predaja ispitnog materijala ispitivaču nakon završetka testiranja), početak ocenjivanja kandidata, vreme unosa rezultata u administrativni sistem, vreme upisa rezultata u indekse, ime osobe koja je ocenjivala testove, način čuvanja rezultata testiranja, mesto ocenjivanja, osiguranje mesta za čuvanje podataka o kandidatima isl.
Ukoliko nisu ispoštovana sva pravila testiranja, testiranje mora biti odmah prekinuto.
Nakon testiranja, kontrolor će izabrati 10 slučajno odabranih testova na osnovu kojih će izraditi izveštaj o proveri, uključujući analizu potrebnog vremena za rešavanje testova, postupak ručnog ocenjivanja isl, da bi utvrdio preciznost ocenjivanja, objektivnost i metodologiju, procenat prolaznih ocena po modulima, što će se u izveštaju naznačiti kao odlično, prihvatljivo, odnosno neprihvatljivo.

Ako rezultati provere budu nezadovoljavajući, centru može da se uskrati produženje ovlašćenja za rad naredne godine.

Kandidati sa posebnim potrebama
 
Program Evropske unije, E-Europe, posebnu pažnju pridaje informatičkom opismenjavanju osoba sa posebnim potrebama, kako bi oni bili sposobni i ravnopravni u obavljanju poslova sa drugim građanima.

Obrazovanje i provera znanja
 

Određeni broj centara za testiranje će stvoriti uslove za obrazovanje i proveru znanja gluvih i nagluvih osoba, slepih, osoba sa fizičkim nedostacima ili onih sa trajnim zdravstvenim problemina, kao i osoba sa teškoćama u učenju.
Kod testiranja takvih osoba ispitivač mora da primeni propisane postupke.
JISA propisuje postupke kojima se olakšava testiranje i daje posebne pogodnosti: duže vreme testiranja za 15 minuta, korišćenje posebne prostorije, korišćenje posebne tehnologije prilagođene potrebama kandidata sa invaliditetom, korišćenje većeg formata lista za testiranje, korišćenje tumača pomoću znakova za gluve, korišćenje ispitnog lista u različitim zvučnim formatima, pomoćnika za lične potrebe tokom testiranja, koji ne sme pomagati kandidatu u rečavanju testa, mogućnost testiranja kandidata van centra za testiranje, ukoliko postoje traženi uslovi. Ako postoje dodatni zahtevi, Fondacija može odobriti njihovu primenu (usmeni test, prekidi u radu, dodatno vreme duže od 15 minuta, dovođenje čitača zajedno sa kandidatom i rad u posebnoj prostoriji, kako ne bi ometali rad drugih kandidata, dovođenje pisara za kandidate koji ne mogu pisati i druge).
Osobe sa posebnim potreba se moraju obratiti Kancelariji JISA, koja će utvrditi da li je zahtev opravdan, poštujući ECDL standard
Ako centar dobije zahtev, a nema osigurane propisane uslove, dužan je da obavesti JISA, koja će nastojati da odgovori na zahtev kandidata.

Uz zahtev za polaganje ispita kandidat mora da priloži uverenje nadležnog lekara, koji mora da proceni funkcionalne sposobnosti kandidata i da da preporuke za prilagođavanje centra za testiranje.

Potrebna prilagođavanja centra
 
Centar koji želi da sprovodi testiranje osoba sa posebnim potrebama mora obezbediti: pristup kandidata sa ulice (rampa, lift), pristup prostorijama za testiranje (prostor dovoljan za invalidska kolica i druga pomagala), toaletni prostor, prilagođenu tehničku, programsku i ostalu opremu, prikladne tastature, velike monitore ili uređaje za povećanje slike monitora, slušalice s podešavanjem jačine zvuka, oslonac za zglobove isl.


ECDL Profil indeks
(6+modula) 5600din
ECDL Profil indeks 1 modul 1800din
ECDL Profil indeks Base (Start) (do 4 modula) 3600din
ECDL Profil indeks Standard (Core) (4-6 modula) 4600din
Polaganje po modulu 1200din
ECDL Advanced Index 2400din
Polaganje Advanced 2400din
Ukoliko uočite odstupanja, molimo da nas obavestite.
U cene nije uračunat PDV.

Predsednik Evropske Komisije istakao ECDL
José Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso sa jubilarnim ECDL indeksom
ECDL poruka:
Neelie Kroes - Potpredsednik Evropske Komisije i Predsednik Digitalne Agende Evrope

neelie kroesSaznajte više o tome kako ECDL može povećati vašu produktivnost, a smanjiti troškove.

JISA - ECDL National Licensee for Serbia and Montenegro,
11000 Belgrade,
Zmaj Jovina st. 4
Tel: +381 11 2620374, 2622668
E-mail: office@ecdl.rs

European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.